HomeNieuwsMotie regenboogvlag

Motie regenboogvlag

Motie regenboogvlag

Publicatiedatum: 7 jul. 2016


Motie regenboogvlag – raad 7 juli 2016

Matteo de Visser, SGP Leerdam

Hoewel er een nieuwe motie voor ons ligt, is de teneur nauwelijks
veranderd t.o.v. die was aangekondigd. De overwegingen zijn nagenoeg
gelijk gebleven en de motie is erop gericht om voor betreffende datum
tot een doorbraak te komen.

In deze motie gaat het om een groep mensen met een niet-hetero
sexuele geaardheid: personen die zich aangetrokken voelen tot iemand van
hetzelfde geslacht, biseksuelen en transgenders. Het woord “geaardheid”
laat al zien dat dit gaat over hoe en wie die mensen zijn, over hun
identiteit. Het is voor de politiek een ingewikkeld onderwerp omdat het
gaat over de identiteit van mensen. In de meeste gevallen hebben we het
daar niet over. We staan toe dat er huizen gebouwd kunnen worden en dat
het verkeer door kan stromen voor iedereen. Het is daarom een veemde
gewaarwording dat wij nu over een speciale categorie van burgers gaan
spreken, die ons daar zelf niet om hebben gevraagd en wij als SGP
fractie hebben er ook niet om gevraagd.

De ingediende motie roept op tot een vorm van discriminatie door het
oprichten van een symbool. De voorstanders zullen dit positieve
discriminatie noemen. Ze beseffen daarbij echter niet dat ze een
bepaalde groep of groepen eruit willen lichten. Hoeveel groepen zijn er
wel niet in Leerdam? Denk bijvoorbeeld aan moeders, Molukkers, leraren,
armen, etc., etc. Met hun zogenaamde positieve discriminatie voor deze
groep, dit gaat ten koste van andere groepen. We kunnen een stroom van
verzoeken tot het plaatsen van symbolen in de openbare ruimte tegemoet
zien.

We zien diverse mensen in onze omgeving en ook in christelijke
gemeenten die worstelen met niet-hetero sexuele gevoelens. Dat is de
realiteit, voor hen iedere dag. Wij zien dat en hebben er respect voor.
Wij zijn er dan ook niet op uit om op hen neer te zien of te
veroordelen. We willen hen juist een hart onder de riem steken, naast
hen staan, net als velen die worstelen met ziekte, handicap, trauma,
armoede en andere zorgen.

Velen van hen worstelen ermee omdat zij niet zijn als andere mensen,
maar ook weten en geloven dat de Heere God de mensen als een man en een
vrouw heeft geschapen. Twee mensen van verschillend geslacht, door God
bij elkaar gebracht om elkaar te helpen, om samen het menszijn gestalte
te geven, om samen kinderen te krijgen en die samen op te voeden en te
verzorgen. De schepping van God was zeer goed.

De “coming out day”, wordt ingezet als middel om zich tegen de
christelijke normen te keren. Het is een oproep aan mensen om zich niets
gelegen te laten liggen aan de aanwijzingen van de Heere God in de
Bijbel.

Recent is het diaconaal platform opgericht, waarmee het college inzet
op het verbinden van mensen die hulp behoeven en die hulp willen geven.
Hierin participeren maar liefst 11 kerkgenootschappen, met totaal meer
dan 5.000 leden. Het college heeft hiermee een brug gelegd tussen de
christelijke kerken en rest van de samenleving in onze gemeente. Wij
zijn erg blij met het diaconaal platform en denken dat dit een grote
bijdrage gaat leveren in het koppelen van vrijwilligers aan mensen die
ondersteuning nodig hebben.

De motie die we nu behandelen is voor diverse kerken een geheel
verkeerd signaal en is daarom nadelig voor de ontwikkelingen in het
sociale domein. De motie en een eventuele uitvoering geven onnodige
polarisatie in de samenleving. We kunnen ons daarom voorstellen dat het
college de motie, mocht die worden aangenomen, om deze reden niet gaat
uitvoeren.

Wij willen meeleven met hen die worstelen met hun niet-hetero sexuele
gevoelens, maar we helpen hen niet met het plaatsen van een vlag. In de
gehoorzaamheid aan de heilzame aanwijzingen van de Heere God, is rust
voor je ziel te vinden en bij je medemensen ondersteuning in je
worstelingen en vraagstukken.

In de motie wordt gevraagd om, in aanwezigheid van belanghebbenden in
een informele setting over dit onderwerp te spreken. Als het gaat om
het plaatsen van symbolen in de openbare ruimte, zijn er in Leerdam
20.000 belanghebbenden. Er zullen zich bij die bijeenkomst mensen zich
melden die beweren te spreken namens een bepaalde groep te spreken,
terwijl dat niet blijkt uit een georganiseerd verband – een vereniging
met Leerdamse leden. We worden hiermee een speelbal van diverse
groeperingen en er ontstaat polarisatie. Laat de gemeente, zoals door de
Christenunie is aangegeven, zich beperken tot symbolen die een breed
draagvlak hebben in de samenleving. Het levert onnodige polarisatie op
als we hiermee aan de slag gaan.

Kortom:

 1. Het gaat ons niet om het veroordelen van mensen, maar een om een
  zorgvuldige benadering van mensen die worstelen met hun identiteit in
  een gebroken wereld. Zij zijn niet geholpen met een vlagdag.
 2. De gemeente is er niet om voor allerlei groepen mensen symbolen op
  te richten. Dat leidt slechts tot polarisatie in de samenleving. Laten
  we in de gemeenschappen met elkaar meeleven en bij elkaar steun vinden.
 3. Wij betreuren het  daarom zeer dat deze polariserende motie is ingediend en zullen die niet steunen.