HomeNieuwsProvinciekeuze gemeente Vijfheerenlanden

Provinciekeuze gemeente Vijfheerenlanden

Publicatiedatum: 5 nov. 2015

Provinciekeuze gemeente Vijfheerenlanden:              

12 argumenten voor Zuid-Holland en 2 voor Utrecht

6 argumenten om nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bij Zuid-Holland te voegen:

1. Twee van de drie gemeenten die samen gaan, liggen al eeuwen lang in Zuid-Holland.
2. Initiatief voor herindeling is in Zuid-Holland genomen.
3. De uittreedkosten voor de herschikking van gemeenschappelijke regelingen zijn lager als we in Zuid-Holland blijven (alleen Vianen laten uittreden uit de diverse samenwerkingsverbanden);
4. De agrarische sector heeft binnen Zuid-Holland een lagere regeldruk (Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en archeologisch onderzoek).
5. De toekomstige samenwerking binnen de AV-regio (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. De AV-regio heeft een relatief conservatieve bevolking en is overwegend protestants. Binnen de AV-regio is er een hoge waardering voor de agrarische sector, het landelijk gebied, plattelandstoerisme en de dorpsgemeenschappen.
6. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden blijft in waterschap Rivierenland; dit waterschap behoeft nu slechts voor waterbeheer in Vianen verantwoording aan Utrecht af te leggen; de bestuurlijke complexiteit neemt dus af als Vianen overkomt naar Zuid-Holland.
7. Laten we voorkomen dat we op termijn met Nieuwegein worden samengevoegd (strategisch voorsorteren op de opschaling naar 100.000 inwoners).
8. Laten we voorkomen dat we het zuidelijke puntje van landsdeel Noord-Holland/Flevoland/Utrecht worden.
9. Er zijn geen slechte ervaringen in Zuid-Holland die maken dat we naar Utrecht moeten gaan.
10. Diverse gemeenschappelijke organisaties (o.a. Avelingen Groep, Veiligheidsregio ZHZ) worden in het voortbestaan bedreigd als Leerdam en Zederik uittreden.
11. Als Utrechtse gemeente nemen we niet meer als volwaardige partner deel aan de AV-visie 2030.
12. Een gemeente aan de zuidzijde van de Lek is en blijft een buitenbeentje in Utrecht.

2 argumenten om naar Utrecht te gaan:

1. De invloed van de nieuwe gemeente kan binnen de provincie Utrecht groter zijn dan binnen de provincie Zuid-Holland, omdat de provincie Utrecht minder gemeenten heeft.
2. De stad Utrecht ziet de stad Vianen als onderdeel van de “stadsregio” en wil daarom meer ruimte geven aan nieuwe gebiedsontwikkeling.

Onbruikbareargumenten:

1. Bij toetreding tot Utrecht kunnen we sterk profiteren van de groeiregio Utrecht.
Onbruikbaar want: economische sector en houden zich niet aan provinciale grenzen.
2. Utrecht is een economische top regio en Zuid-Holland niet.
Onbruikbaar want: beide provincies staan in de top 10 van Europa.
3. De nieuwe gemeente blijft lid van samenwerkingsverbanden in beide provincies om uittreedkosten te beperken.
Onbruikbaar want: dan ben je aan beide kanten geen volwaardige deelnemer en neemt de bestuurlijke complexiteit navenant toe.
4. De nieuwe gemeente gaat bruggen vormen tussen de twee regio's; daardoor zullen diverse gemeenschappelijke regelingen gaan fuseren en ontstaat een nog grootschaliger een efficiëntere uitvoering van beleidstaken.
Onbruikbaar want: onhaalbaar, want overige gemeenten binnen die regio’s hebben daar geen enkel belang bij en wij willen ook geen toename van bureaucratie.