HomeNieuwsRaamwerk zienswijze herindeling

Raamwerk zienswijze herindeling

Publicatiedatum: 2 feb. 2017

Raamwerk zienswijze herindeling

bijdrage SGP Leerdam

19 januari 2017

 De Stuurgroep heeft een raamwerk opgesteld met elementen voor het opstellen van zienswijzen van de drie gemeenteraden. Namens mijn fractie dank ik de SG hiervoor hartelijk. Op een tweetal punten heeft de SG een enorme stap in onze richting gedaan en die twee punten wil ik natuurlijk goed voor het voetlicht halen.

 Het eerste punt vinden we in alinea nr 7 waar de SG aangeeft dat in het herindelingsontwerp geen onderbouwing gegeven wordt voor de door de provincie voorgestelde provinciekeuze. De vergelijking tussen de twee opties ontbreekt geheel. Op een kernpunt van het ontwerp, ontbreekt de onderbouwing. De SG doet hier een zeer terechte constatering, maar tegelijk ook zeer ernstige en pijnlijke constatering. De SG stelt voor om in de zienswijze op te nemen dat dit wordt gerepareerd in het herindelingsadvies. Dat willen wij steunen.

 Het tweede punt waarmee we de SG willen complimenteren is het opnemen van zowel de argumenten voor Utrecht als die voor Zuid-Holland. Een serieuze poging. Al is er redactioneel wel wat op aan te merken en toe te voegen, ik vind dat de SG hiermee over de eigen schaduw is heen gesprongen. Hulde.

 Mijn fractie zou er nu inhoudelijk op in kunnen gaan en een analyse kunnen maken van beide keuzes gevolgd door een afweging. Waar dat op uit zou komen, kan voor niemand een verrassing zijn.

Daarom doen we dat niet. Ik beperk me tot een samenvatting.

Die luidt: met het oog op de belangen van bewoners met betrekking tot identiteit, continuïteit en veiligheid heeft vestiging in Zuid-Holland de voorkeur. Een aanzienlijk deel van de bevolking draagt dit standpunt. Wij zullen geen steun verlenen aan een zienswijze met het tegenovergestelde zoals in punt 12 van het raamwerk wordt voorgesteld.

Wij zijn er ook zeer van overtuigd dat op rijksniveau de pro-ZH argumenten zwaar zullen wegen en wellicht de doorslag zullen geven.

 De realiteit is een pijnlijke politieke verdeeldheid over dit onderdeel van de herindeling, zowel binnen fracties, raden en politieke partijen. Laten we niet de illusie hebben dat raadsleden nog van mening veranderen. De suggestie van de stuurgroep in die richting in punt 12, zal niet het gewenste effect hebben en is mijns inziens gewoon een beetje naïef. Er is meer nodig om tot een unanieme zienswijze te komen.

 We staan mijns inziens voor een keuze tussen twee scenario’s:

 Scenario 1.

Er komt een zienswijze die binnen de VHL door een meerderheid wordt gesteund en door een minderheid wordt verworpen. Net als de SG, gaat de minderheid door met haar lobby. Zodra de stuurgroep voorsorteert op indeling in Utrecht, komt de minderheid in protest. De provinciekeuze zal de fusie blijven domineren.

 Scenario 2.

Er komt een unanieme zienswijze, die dus unaniem gesteund wordt in alle drie de raden (ambitieus). De formuleringen worden zo gekozen dat we elkaars argumenten accepteren als valide argumenten en elkaars standpunten respecteren als gelijkwaardige standpunten. Verschillen  zijn vooral ontstaan door een verschillende weging van de argumenten: wat voor de één doorslaggevend was, was dat voor de ander niet. Het aantal raadsleden behorend bij de beide standpunten, de stemverhouding van november 2015, is bekend en nemen we op. Verder schrijven we op, dat vanaf het gemeentelijke niveau niet meer gelobbyd wordt over dit onderwerp en dat we rekening houden met een besluit op rijksniveau dat afwijkt van het Utrechtse herindelingsadvies. We anticiperen niet op herindeling bij Utrecht, maar wachten af.

 Wij steunen de huidige lijn van de Stuurgroep niet, hoewel de SG een flinke stap in onze richting heeft gedaan. Daarmee blijven we steken bij scenario 1. Om in scenario 2 te komen is een complete herformulering van punt 12 nodig en wellicht nog wat schaaf en plamuurwerk aan de argumenten.

 Hierbij leg ik deze keuze voor. Scenario 1 een doorgaande discussie. Scenario 2 geeft ons de rust om samen aan de fusie te werken.

Wij geven daarom voorkeur aan scenario 2 en hopen dat die ook in Zederik, Vianen en in het VHL-beraad op steun zou kunnen rekenen.

Dank voorzitter.