HomeNieuwsZienswijze herindelingsontwerp

Zienswijze herindelingsontwerp

Publicatiedatum: 27 feb. 2017

Zienswijze herindelingsontwerp

Bijdrage SGP Leerdam 23 februari 2017

Geachte voorzitter,

In onze bijdrage in de raad van 19 januari, hebben we gepleit hebben voor een neutrale zienswijze. Tot onze verheuging ligt die nu voor ons. De Stuurgroep heeft hierin wederom een enorme stap voorwaarts gemaakt. Op 19 januari hebben wij ook al melding gemaakt van twee stappen in de goede richting. Of dit helemaal van harte is betwijfelen we echter. Er lijkt wel erg veel politiek-bestuurlijke druk nodig te zijn om de Stuurgroep te bewegen om tot meer nuance te komen, maar we hopen dat de Stuurgroep, die nog maar een klein jaartje functioneert lering kan trekken uit het gebeuren van de afgelopen maanden. Het gaat al steeds beter.

Tegelijkertijd vragen we ons af of de voorliggende zienswijze nog wel een leesbaar stuk is. Het ziet eruit als een samenraapsel van elementen en de tekst mist samenhang. Eerlijk gezegd ben ik bang dat ons nageslacht meewarig het hoofd zal schudden over dit gedrocht en ik hoop daarom dat het maar snel onderin het dossier terecht komt.

Als SGP-fractie zijn we echter verheugd dat er nu een neutrale zienswijze ligt. We denken dat deze zienswijze positief zal bijdragen aan de integrale afweging die de minister van Binnenlandse Zaken zal gaan maken en waarschijnlijk tot de enige juiste provinciekeuze zal leiden, maar laten we daar niet op vooruitlopen.

Wij zijn dan ook blij dat de staten van Zuid-Holland met overgrote meerderheid een heldere zienswijze heeft vastgesteld. Een amendement tot verdere aanscherping van de zienswijze, werd zelfs unaniem aanvaard, dus ook gesteund door de PvdA-fractie die de zienswijze als geheel merkwaardigerwijze niet meer ondersteunde. Ik dank u allen hartelijk dat u deze wijze statenleden in maart 2015 hebt verkozen.

Het is ook duidelijk dat door honderden inwoners, vanuit veel maatschappelijke organisaties, nutsbedrijven, hulpdiensten, samenwerkingsverbanden, het waterschap en de omliggende gemeenten afwijzende zienswijzen zijn ingediend over de provinciekeuze in het herindelingsontwerp. We zijn benieuwd op welke wijze de provincie Utrecht deze zal gaan verwerken in het herindelingsadvies. Gedeputeerde Staten heeft het zich met de gekozen koers niet gemakkelijk gemaakt.

Wij verwachten dat het herindelingsadvies van provincie Utrecht niet het einde van de tegenspraak zal zijn. Bij deze constatering stellen we de volgende vragen:

1. Deelt het college die constatering dat het herindelingsadvies slechts een tussenuitspraak is?

2. Gaat het college voorsorteren op een bepaalde provinciekeuze en op welke wijze?

3. Op welke wijze wil de Stuurgroep de besluitvorming op Rijksniveau proberen te beïnvloeden en hoe verhoudt dat zich tot de neutrale (m.b.t. provinciekeuze) zienswijze?

4. Bent u met ons van mening dat lobbyactiviteiten vanuit de drie gemeenten de polarisatie binnen de drie gemeenten in stand zal houden en ten koste zal gaan van de fusie en de inwonerbelangen?

5. Bent u bereid om in het belang van de fusie en de inwonersbelangen, af te zien van lobbyactiviteiten?

Stemverklaring

De SGP fractie steunt de zienswijze met de kanttekeningen dat:

1. zij het gemis aan samenhang in de tekst betreurt;

2. zij de opgenomen argumenten voor beide provinciekeuzes deels onjuist en onvolledig vindt.

3. zij de waarderende woorden aan het adres van provincie Utrecht niet kan onderschrijven.

4. zij een vestiging in de provincie Zuid-Holland het beste voor onze inwoners vindt.