HomeANBI

ANBI

Beleidsplan Anbi 2018


 

Gevestigd te Leerdam

 

Opgericht in 1927

 

 

 

1. Doelstelling

 

De kiesvereniging stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande overeenkomstig de in artikel 2 vermelde grondslag.

 

 

 

2. Grondslag

 

De kiesvereniging stelt zich op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 der Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Zij belijdt mitsdien het absoluut gezag van Gods Woord (naar de zuivere Statenvertaling) over alle terreinen van het leven en derhalve mede over het terrein van het staatkundige en maatschappelijke leven zoals nader uitgewerkt  het Program van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

 

 

 

3. Middelen

 

De kiesvereniging tracht dit doel met name te bereiken door:

 

a.     het - met een op voormelde grondslag gebaseerd (verkiezings)program - deelnemen aan de verkiezingen voor de raad van de gemeente Leerdam;

 

       b.    het stellen van kandidaten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten;

 

       c.     het beleggen van ledenvergaderingen en openbare vergaderingen, waarin in ieder geval het onderzoek en de bestudering van de in artikel 3 bedoelde beginselen aan de orde worden gesteld;

 

       d.    het deelnemen aan beraadslagingen en besluitvorming op de vergaderingen van de provinciale vereniging en de ledenvergaderingen van de Staatkundig Gereformeerde Partij;

 

e.    elk ander wettig middel dat voor dit doel bevorderlijk kan zijn, mits niet met haar grondslag in strijd.

 

Het streven van de kiesvereniging is niet in de eerste plaats gericht op een meerderheid van kiezers voor de Staatkundig Gereformeerde Partij, als wel op de handhaving en doorwerking van de beginselen door haar beleden in artikel 3 van haar statuten.

 

 

 

4. Organisatie

 

De kiesvereniging maakt deel uit van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

 

Zij acht zich gebonden aan de statuten en het algemeen reglement van de Staatkundig Gereformeerde Partij en de door de organen van  deze partij genomen besluiten, die alleen of mede voor kiesverenigingen gelden, voorzover zij door die gebondenheid niet in strijd komt met eigen grondslag en doel.

 

 

 

Te verrichten werkzaamheden

 

 1. Vereniging heeft tot doel Gods Woord tot meerdere erkenning te brengen, in de eerste plaats plaatselijk, tot nut van de hele samenleving. Het uitkomen met een kieslijst voor de SGP is dan ook de praktische uitwerking daarvan.
  Het bestuur is er voor verantwoordelijk dat er een verkiezingsprogramma geschreven wordt. Zij kan dit delegeren aan derden. Dit program, wat in overeenstemming moet zijn met de grondslag van de vereniging, is basis voor de deelname aan de gemeentelijke verkiezingen.
  Het bestuur heeft tot taak uit haar leden een kieslijst samen te stellen, zoals de statuten dat voorschrijven in artikel 28. Met die kieslijst meent zij deel aan de plaatselijke verkiezingen.
 2. Zij kan ook, in dien beschikbaar, namen voor dragen aan de provinciale vereniging en de landelijke partij, van personen die zij geschikt acht voor een plaats in de Provinciale Staten of Staten-Generaal.
 3. De vereniging belegt minimaal 2 maal per jaar een ledenvergadering.
  In het voorjaar, tijdens de jaarvergadering, geeft het bestuur in het jaarverslag verantwoording van haar werkzaamheden. De penningmeester doet dat in het financieel jaarverslag. Tevens is er eens per jaar een kascontrole door twee leden. Zij doen op de jaarvergadering verslag van hun bevindingen betreffende de financiën. Tijdens deze vergadering wordt door een inleider een politiek of bezinnend thema behandeld.
  In het najaar wordt een vergadering belegd waar de raadsleden verslag doen van hun werkzaamheden in de gemeenteraad. De gemeentelijke politiek staat dan meer in het middelpunt.
 4. Het bestuur draagt er zorg voor dat de haar PKV vertegenwoordigd is bij de Provinciale vergaderingen en vergaderingen van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Hetzij door aanwezigheid van een bestuursdelegatie, hetzij een delegatie van de leden of een combinatie van die twee.
 5. Alle andere wettige middelen om het doel van de vereniging te bereiken. Zoals het jaarlijks op de mark aanwezig zijn om het gedachtegoed onder de aandacht te brengen van het publiek, folderen m.b.t. verkiezingscampagnes, bezoeken van bijeenkomsten, het organiseren van tijdredes enz.

 

 

 

Wijze van gelden werving

 

 1. De kiesvereniging int contributie. De hoogte hiervan wordt vast gesteld door de ledenvergadering.
 2. De kiesvereniging kent, heel beperkt, donateurs. Zij dragen vrijwillig een onbepaald bedrag bij aan de kas van de kiesvereniging.
 3. Bij verkiezingen worden, zo nodig, giftenacties gehouden onder leden en sympathisanten van het SGP-gedachtegoed.
 4. Tijdens bijeenkomsten, zoals tijdredes, worden collectes gehouden ter bestrijdening van de onkosten van die bijeenkomsten. Een eventueel overschot komt ten gunste van de verenigingskas.

 

Beheer van vermogen

 

Het beheer van het vermogen is opgedragen aan de penningmeester.

 

De penningmeester ontvangt en boekt de contributies van de leden en de donaties van de donateurs van de kiesvereniging, hij voldoet gemaakte kosten, doet jaarlijks rekening en verantwoording van zijn beheer en draagt zorg voor een tijdige afdracht van de bijdragen voor de partij aan de partijpenningmeester en van bijdragen aan de provinciale vereniging en houdt het donateurregister bij.

 

Besteding van gelden

 

Het overgrote deel van de inkomende gelden moeten statutair worden afgedragen aan de landelijke partij. Daarnaast is, ook statutair vastgelegd, een verplicht afdracht aan de provinciale vereniging SGP Zuid-Holland.

 

De overige gelden worden in eerste plaats besteed om de verkiezingscampagne te bekostigen. Daarnaast dient het om het plaatselijke verenigingsleven te bekostigen. In feite gaat het om kosten van een spreker, consumpties tijdens vergaderingen en gemaakte onkosten van de penningmeester en secretaris, beheer website, e. d.  

 

De vereniging heeft geen winstoogmerk.

 

Concreet sparen we nu voor de onkosten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

 

 

 

Actuele begroting

 

Inkomsten 2018:

 

Contributie:                                                        €4930,-

 

Collecte tijdrede                                                           -,-

 

 

 

Uitgaven2018:

 

Afdracht SGP landelijk                                     €3400.-

 

Afdracht Provinciale Ver. SGP Z-Holland       €290.-

 

Vergaderkosten                                                €100,-

 

Kosten secretaris                                             €50,-

 

Kosten PR                                                        €500,-

 

Kamer van Koophandel                                   €30,-

 

Sprekers attentie                                              €50,-

 

Kaarten partijdag           (5X15)                        €75,

 

Naar verkiezingspot                                          €500

 

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Financiele jaarverslagen

 Financiele jaarverslag 2017

Financiele jaarverslag 2016

Financiele jaarverslag 2015

Financiele jaarverslag 2014

Financiele jaarverslag 2013