HomeANBI

ANBI

Anbi status

Hier volgende de gegevens van de plaatselijke kiesvereniging waaronder zij het ANBI Status geniet:

Doelstelling volgens de Statuten van de vereniging:

Artikel 1 / Naam

De vereniging draagt de naam: Plaatselijke Kiesvereniging van de
Staatkundig     Gereformeerde Partij “De Banier”.
Zij wordt in deze statuten aangeduid als "de kiesvereniging".

  • Zij is gevestigd te Leerdam
  • Zij is opgericht te Leerdam in 1927
  • KvK-nummer : 11066417

Artikel 2 / Grondslag

De
kiesvereniging stelt zich op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan
belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 der Nederlandse
Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie
Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale
Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Zij belijdt
mitsdien het absoluut gezag van Gods Woord (naar de zuivere
Statenvertaling) over alle terreinen van het leven en derhalve mede over
het terrein van het staatkundige en maatschappelijke leven zoals nader
uitgewerkt in het Program van beginselen van de Staatkundig
Gereformeerde Partij.

Artikel 3 / Doel

De
kiesvereniging stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op
staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande
overeenkomstig de in artikel 2 vermelde grondslag.

Artikel 4 / Middelen

De kiesvereniging tracht dit doel met name te bereiken door:

1.      
a.  het - met een op voormelde grondslag gebaseerd (verkiezings)program
- deelnemen aan  de verkiezingen voor de raad van de gemeente Leerdam;

         
b.  het stellen van kandidaten voor de verkiezingen van de Tweede
Kamer, de Provinciale Staten en het Europees Parlement

         
c.  het beleggen van ledenvergaderingen en openbare vergaderingen,
waarin in ieder geval het onderzoek en de bestudering van de in artikel 3
bedoelde beginselen aan de orde worden gesteld;

         
d.  het deelnemen aan beraadslagingen en besluitvorming op de
vergaderingen van de provinciale vereniging en de ledenvergaderingen van
de Staatkundig Gereformeerde Partij;

          e.  elk ander wettig middel dat voor dit doel bevorderlijk kan zijn, mits niet met haar grondslag in strijd.

2.     
Het streven van de kiesvereniging is niet zozeer gericht op een
meerderheid van kiezers voor de Staatkundig Gereformeerde Partij, als
wel op de handhaving en doorwerking van de beginselen door haar beleden
in artikel 3. 

Artikel 5 / Organisatie

1.       De kiesvereniging maakt deel uit van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

2.      
Zij acht zich gebonden aan de statuten en het algemeen reglement van de
Staatkundig Gereformeerde Partij en de door de organen van  deze partij
genomen besluiten, die alleen of mede voor kiesverenigingen gelden,
voorzover zij door die gebondenheid niet in strijd komt met eigen
grondslag en doel.

Actuele beleidsplan:

In het februari/maart 2016 wordt de jaarvergadering gehouden, waarbij het bestuur verantwoording
aflegt van haar doen en laten
In het najaar belegt zij een bijeenkomst met de plaatselijke politiek als hoofdthema
De vereniging wordt afgevaardigd bij de vergaderingen van de landelijke partij en de Provinciale Vereniging
Het bestuur steunt de fractie door regelmatig haar vergaderingen te bezoeken, ook in de gemeenteraad.

Beloning:

Het bestuur kent geen beloningsbeleid. Al het werk wordt Pro Deo gedaan. 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Financiele jaarverslagen

 

Financiele jaarverslag 2015

Financiele jaarverslag 2014

Financiele jaarverslag 2013